Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE,  wprowadziliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MET-PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016866, posługująca się numerem NIP 772-203-12-78, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółka w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@met-prim.pl

Cele, podstawy, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

W związku ze świadczeniem usług Spółka przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta lub Kontrahenta Spółki. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Dokonanie wyceny oferty sprzedaży produktu oraz wykonanie umowy sprzedażyArtykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.– imię i nazwisko; – firma Kontrahenta lub Klienta, – numer identyfikacji podatkowej (NIP) – adres poczty elektronicznej; – numer telefonu kontaktowego; – adres odbioru towaru, – adres dostawy, – adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), – imię i nazwisko kierowcy wykonującego przewóz.
Rozpatrzenia reklamacji towaruArtykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji sprzedanego towaru, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży – 2 lata).– imię i nazwisko; – firma Kontrahenta lub Klienta, – numer identyfikacji podatkowej (NIP) – adres poczty elektronicznej; – numer telefonu kontaktowego; – adres odbioru towaru, – adres dostawy, – adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.– imię i nazwisko, – adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).– Imię i nazwisko; – adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), – nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kontrahenta lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niegoArtykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży – 2 lata).– Imię i nazwisko; – firma Kontrahenta lub Klienta, – numer identyfikacji podatkowej (NIP) – numer telefonu kontaktowego; – adres poczty elektronicznej; – adres odbioru towaru, – adres dostawy, – adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); – imię i nazwisko kierowcy dokonujące przewóz.
Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową i badania aktywności jej użytkownikówArtykuł 6 ust. 1 lit. f i a RODO Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Przepisy te określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody użytkownika serwisu. Opisują również sposób jej udzielenia lub odwołania.– numer IP – numery urządzenia – data i czas serwera – informacje o przeglądarce internetowej – informacje o systemie operacyjnym – oraz inne dane. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Wszystkie zbierane dane są pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników Internetu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych sytuacjach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zawrzeć z nami umowę dostawy, sprzedaży bądź inną umowę mieszczącą się w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym dla realizacji zawieranych umów z Kontrahentami i Klientami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają  wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

MET-PRIM Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1.  podmiotom, z którymi MET-PRIM Sp. z o.o. ma zawarta umowę współpracy („ Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MET-PRIM Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw MET-PRIM Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MET-PRIM Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności MET-PRIM Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy świadczące na rzecz MET-PRIM Sp. z o.o. usługi outsorcingu: oprogramowania informatyczne.

2.  Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie tych danych osobowych do państw trzecich może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania przyjętych przez Spółkę zobowiązań.

Ponadto macie Państwo prawo do:

1. dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od MET-PRIM Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

2.Sprostowania Danych osób, maja Państwo prawo do sprostowania Danych     osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.

3.Usunięcia Danych osobowych („ prawo do bycia zapomnianym”); maja Państwo prawo żądania , o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

4.Ograniczenia przetwarzania  Państwa danych osobowych; w takim przypadku MET-PRIM Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

5.Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MET-PRIM Sp. z o.o., oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

6.Sprzeciwu; W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją- wobec przetwarzanych dotyczących Państwa danych osobowych, a na MET-PRIM Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt  pod adresem: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 59, tel.+48 603 373 162 lub pod adresem e-mail: biuro@met-prim.pl

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona odpowiednia informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.