Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku  zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez MET-PRIM Sp. z o.o. Państwa Danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa Dane osobowe, które są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

MET-PRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500) ul. Narutowicza 59, NIP: 7722031278, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”) w szczególności:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków MET-PRIM Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych , oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

MET-PRIM Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi MET-PRIM Sp. z o.o. ma zawarta umowę współpracy              

  („ Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MET-PRIM Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw MET-PRIM Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MET-PRIM Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności MET-PRIM Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy świadczące na rzecz MET-PRIM Sp. z o.o. usługi outsorcingu: oprogramowania informatyczne.

 1. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

MET-PRIM Sp. z o.o. zobowiązuje  się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez MET-PRIM Sp. z o.o. i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów dla których dane te są gromadzone, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych zgodnie  z obowiązującym prawem o ochronie danych. Jesteście  Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto macie Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od MET-PRIM Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Sprostowania Danych osób, maja Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.
 3. Usunięcia Danych osobowych („ prawo do bycia zapomnianym”); maja Państwo prawo żądania , o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.
 4. Ograniczenia przetwarzania  Państwa danych osobowych; w takim przypadku MET-PRIM Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.
 5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MET-PRIM Sp. z o.o., oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.
 6. Sprzeciwu; W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją- wobec przetwarzanych dotyczących Państwa danych osobowych, a na MET-PRIM Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

 

 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt  pod adresem: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 59, tel.+48 603373162 lub pod adresem e-mail: m.fraczak@met-prim.pl