1. Polityka prywatności

Informacje ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE,  wprowadziliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MET-PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku, ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016866, posługująca się numerem NIP 772-203-12-78, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@met-prim.pl

Cele, podstawy, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

W związku ze świadczeniem usług Spółka przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta lub Kontrahenta Spółki. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Dokonanie wyceny oferty sprzedaży produktu oraz wykonanie umowy sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

– imię i nazwisko; – firma Kontrahenta lub Klienta, – numer identyfikacji podatkowej (NIP) – adres poczty elektronicznej; – numer telefonu kontaktowego; – adres odbioru towaru, – adres dostawy, – adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), – imię i nazwisko kierowcy wykonującego przewóz.

Rozpatrzenia reklamacji towaru

Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji sprzedanego towaru, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży – 2 lata).

– imię i nazwisko; – firma Kontrahenta lub Klienta, – numer identyfikacji podatkowej (NIP) – adres poczty elektronicznej; – numer telefonu kontaktowego; – adres odbioru towaru, – adres dostawy, – adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

– imię i nazwisko, – adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

– Imię i nazwisko; – adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), – nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kontrahenta lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży – 2 lata).

– Imię i nazwisko; – firma Kontrahenta lub Klienta, – numer identyfikacji podatkowej (NIP) – numer telefonu kontaktowego; – adres poczty elektronicznej; – adres odbioru towaru, – adres dostawy, – adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); – imię i nazwisko kierowcy dokonujące przewóz.

Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową i badania aktywności jej użytkowników

Artykuł 6 ust. 1 lit. f i a RODO Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Przepisy te określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody użytkownika serwisu. Opisują również sposób jej udzielenia lub odwołania.

– numer IP – numery urządzenia – data i czas serwera – informacje o przeglądarce internetowej – informacje o systemie operacyjnym – oraz inne dane. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Wszystkie zbierane dane są pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników Internetu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych sytuacjach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zawrzeć z nami umowę dostawy, sprzedaży bądź inną umowę mieszczącą się w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym dla realizacji zawieranych umów z Kontrahentami i Klientami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają  wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

MET-PRIM Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1.  podmiotom, z którymi MET-PRIM Sp. z o.o. ma zawarta umowę współpracy („ Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MET-PRIM Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw MET-PRIM Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MET-PRIM Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności MET-PRIM Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy świadczące na rzecz MET-PRIM Sp. z o.o. usługi outsorcingu: oprogramowania informatyczne.

2.  Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie tych danych osobowych do państw trzecich może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania przyjętych przez Spółkę zobowiązań.

 

 

Ponadto macie Państwo prawo do:

1. dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od MET-PRIM Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

2.Sprostowania Danych osób, maja Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe.

3.Usunięcia Danych osobowych („ prawo do bycia zapomnianym”); maja Państwo prawo żądania , o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

4.Ograniczenia przetwarzania  Państwa danych osobowych; w takim przypadku MET-PRIM Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

5.Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MET-PRIM Sp. z o.o., oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

6.Sprzeciwu; W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją- wobec przetwarzanych dotyczących Państwa danych osobowych, a na MET-PRIM Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt  pod adresem: 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 59, tel.+48 603 373 162 lub pod adresem e-mail: biuro@met-prim.pl

 

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona odpowiednia informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 

II. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

5. Dane podane w formularzu przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji nowego użytkownika lub kontaktu handlowego.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator MET-PRIM Sp. z o. o. ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko.
   

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   

 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Mozilla Firefox
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Opera
   

 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
   

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

– Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych

– Zarządzanie plikami cookies

 

Polityka środowiskowa

Zarząd oraz Pracownicy Firmy MET-PRIM Sp. z o.o. w Radomsku, zajmującej się produkcją drutu i wyrobów z drutu kwestię poszanowania środowiska traktują jako jeden z priorytetów w swojej działalności. Minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko opierając się na uregulowaniach prawnych prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej), prawa krajowego i prawa lokalnego oraz ustanawiając następujące cele:

 • realizowanie odpowiedniej, selektywnej gospodarki odpadami;

 • wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów;

 • minimalizowanie negatywnych wpływów firmy na środowisko;

 • proekologiczne gospodarowanie odpadami produkcyjnymi;

 • ograniczanie zużycia zasobów naturalnych;

 • podnoszenie świadomości ekologicznej;

 • propagowanie Polityki Środowiskowej wśród pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej;

 • rozwój i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Zarząd Firmy MET-PRIM Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by pracownicy znali a przede wszystkim respektowali zasady polityki środowiskowej naszej Firmy oraz mieli świadomość współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Szerzenie proekologicznych zasad wśród pracowników firmy dodatkowo przyczynia się do przenoszenia ich na grunt prywatnego życia jak i dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznych.